Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Platforma internetowa KursySzkolenia.Online dostępna pod adresem internetowym https://KursySzkolenia.Online/ prowadzony jest przez Krajowe Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000859194, NIP 7812012764, REGON 38702870200000.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej, o której mowa w ustępie 1.
 3. Korzystając z platformy, użytkownik akceptuje zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://kursyszkolenia.online/regulamin/ oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem https://kursyszkolenia.online/polityka-prywatnosci/

§ 2

Definicje

 1. Użytkownik – osoba odwiedzająca platformę lub korzystająca z jej usług.
 2. Konto użytkownika – indywidualny panel, z poziomu którego Użytkownik ma dostęp do zakupionych przez siebie kursów i śledzić swoje postępy w ramach zakupionych kursów, zwane dalej Kontem.
 3. Usługodawca – Krajowe Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jeżyckiej 48/92, kod pocztowy 60-865, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pod numerem KRS 0000859194, NIP 7812012764, REGON 38702870200000.
 4. Usługa – kurs, testy i zadania sprawdzające oraz egzamin końcowy, a także elektroniczne zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Krajowego Centrum Edukacyjnego.
 5. Kurs – pakiet wiedzy mający postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca. Kurs jest jednocześnie przedmiotem Umowy między Użytkownikiem a Usługodawczą.
 6. Platforma – strona internetowa, znajdująca się pod adresem https://KursySzkolenia.Online/ i prowadzona przez Krajowe Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., umożliwiająca odpłatne uzyskanie dostępu do Kursów.
 7. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 8. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, niezależnie od tego, czy ich właściwości zostały określone przez konsumenta, w tym treści wizualne, dźwiękowe treści w formie obrazów lub pisma, gry cyfrowe, oprogramowanie i treści cyfrowe umożliwiające personalizację istniejącego sprzętu lub oprogramowania.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kursów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Kursy do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3

Kontakt

 1. Adres Sprzedawcy: Krajowe Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Jeżycka 48/92, 60-865 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 61 642 70 10
 4. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Kursów oraz składania zamówień, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Użytkownika możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Usługi.
 3. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Użytkownika składa się cena za Kurs oraz (opcjonalnie) koszt wystawienia zaświadczenia i certyfikatu (płatne dodatkowo: 39 zł po ukończeniu Kursu), o których Użytkownik jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 5. Końcowa kwota nie obejmuje kosztów sporządzenia w wersji papierowej oraz dostawy ww dokumentów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).

§ 6

Zakładanie Konta w Platformie

 1. Aby założyć Konto na Platformie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  Imię,
  Nazwisko,
  Adres e-mail.
 2. Założenie Konta na Platformie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  zalogować się do Platfromy(opcjonalnie);
  wybrać Kurs będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę. Po dacie rozpoczęcia Kursu podanej na Platformie, można przystąpić do jego realizacji w dowolnym momencie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Użytkownik może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zaświadczenia oraz certyfikatu:
  Przesyłka elektroniczna (wliczona w cenę Kursu),
  Przesyłka pocztowa (płatna dodatkowo 39 zł po ukończeniu Kursu),
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  Płatności elektroniczne,
  Płatność kartą płatniczą,
  Płatność BLIKIEM,
  Płatność przelewem (faktura proforma).
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Platformy.
 4. Operatorem płatności jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 9

Wykonanie umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa.
 3. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy zaświadczenia oraz certyfikatu inny niż wysyłka elektroniczna, zostaną one wysłane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia ukończenia Kursu.
 4. Dostawa, o której mowa w ustępie 3. odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Dostawa, o której mowa w ustępie 3. jest odpłatna. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) określa Regulamin.

§ 10

Uprawnienia i zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do:
  nieograniczonego w czasie dostępu do Kursu na Platformie na własne konto,
  pobrania  i drukowania wyłącznie materiałów dodatkowych, będących częścią Kursu, bez prawa ich dalszego udostępniania,
  otrzymania zaświadczenia oraz certyfikatu po zaliczeniu egzaminu końcowego
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  przestrzegania postanowień regulaminu,
  samodzielnego przystępowania do testów oraz zadań,samodzielnego zaliczenia egzaminu końcowego.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Kursach stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych na Platformie materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania, zapisywania i drukowania materiałów innych niż wymienione w ustępie 1.2.
 6. W razie naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 11

Uprawnienia i zobowiązania Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
  wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
  używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
  narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko w przypadku umów zawieranych z Konsumentem.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na spełnienie świadczenia.

§ 13

Gwarancja i reklamacja

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
        imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
        e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
        przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
        podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w Regulaminie.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 15

Dane osobowe na Platformie

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Platformy mogą być:
  w przypadku Użytkownika, który korzysta w ze sposobu dostawy zaświadczenia i certyfikatu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – wybrany przewoźnikowi lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.
  W przypadku Użytkownika, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator – wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności na Platformie.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień na Platformie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.