Szkolenie Pracowników - Jak Zwiększyć Umiejętności Personelu

Szkolenie Pracowników – Jak Zwiększyć Umiejętności Personelu

Podczas poszukiwania pracowników i pracowniczek kładzie się silny akcent na posiadane umiejętności, którymi te osoby dysponują. Kwestia ta postrzegana jest jako ulokowany potencjał wewnątrz każdej z osób stanowiących element naszego personelu czy też zespołu. Należy jednak pamiętać, iż umiejętności podlegać mogą wielu procesom zmian.

Niepielęgnowane umiejętności mogą zanikać, niektóre mogą okazać się niepraktyczne. Istnieje jednak także i inny wymiar tej sytuacji – o umiejętności można zadbać, zidentyfikować ich rolę oraz pożądanych kształt i zmierzać w kierunku ich rozwoju.

 

O czym myślimy mówiąc o „umiejętnościach”?

 

Odpowiedź na to pytanie jest pozornie prosta, jednak rozstrzygnięcie tej kwestii może okazać się kluczowe dla dalszych podejmowanych kroków. Czy pragniemy, aby nasz personel posiadał konkretne umiejętności wynikające z natury działania naszego przedsięwzięcia?

Czy chodzi nam o posiadanie umiejętności językowych w kontekście pracy z zagranicznym partnerem? Być może pojawiała się pewna luka, nowa rola, wymagająca konkretnego zestawu umiejętności, którą teraz próbujemy uzupełnić?

A może dążymy do poprawy relacji między zespołem i rozwoju kompetencji z tym związanych? Każda z tych sytuacji wymaga oddzielnego typu działania i skupienia się na innych umiejętnościach. Po zdiagnozowaniu potrzeb kolejnym krokiem mogą być kursy online z certyfikatem, które stają się coraz bardziej popularne i zrożnicowane.

 

Klasyfikacja umiejętności: umiejętności „twarde”, umiejętności „miękkie”

 

Te odmienne kategorie umiejętności wprowadzają podział wewnątrz ogólnej kategorii umiejętności, dzieląc ją wewnątrz ram wyznaczanych przez obszary, jakich one dotyczą oraz często, kryteria ich oceny i mierzalności.

Za umiejętności twarde przyjmujemy te, które wynikają z posiadania pewnej wiedzy zorientowanej wokół konkretnego, określonego tematu. Dotyczą one rozwiązywania wyznaczonych zadań, wywiązywania się z powierzonych obowiązków na podstawie dysponowania tymi właśnie umiejętnościami.

Będą zatem one związane z obsługą wszelkich narzędzi, znajomością specyfiki wykonywanej pracy, znajomości językowej czy także wiedza wyniesiona z edukacji formalnej, kształcenia szkolnego, podejmowanych studiów.

 

Zespół podczas wspólnych ustaleń

 

Rozwój tych umiejętności jest atrakcyjny, gdyż ich przekładalność jest łatwo zauważalna, proces nauczania usystematyzowany, a same umiejętności względnie trwałe. To z nimi właśnie zwykle kojarzone są wszelkie formy rozwoju i to one mieszczą się w klasycznym ujęciu tej koncepcji.

Spotkać się jednak można z dodatkową, odmienną kategorią, która niekiedy bywa pomijana. Umiejętności miękkie często przyrównywane są do wiedzy społecznej, umiejętności interpersonalnych, tych powiązanych z wrażliwością i świadomością kulturową.

Wnoszą one odmienną użyteczność, nie oznacza to, iż są mniej ważne czy mniej warte inwestycji w ich rozwój. Mogą one zakładać takie kwestie jak odpowiednie sposoby komunikacji, stosowanie inkluzyjnego, niewykluczającego języka, budowania relacji międzyludzkich, pracy zespołowej.

Mieszczą się w nich także kwestie związane z organizacją, zarządzaniem, odpornością na stres czy także i te, określające nas sposób bycia jak kreatywność, asertywność, odpowiedzialność itp.

Występują jednak niekiedy wątpliwości co do nich, ze względu na ich nieoczywisty charakter, brak prostej mierzalności lub niebezpośrednie rezultaty.

Nie sposób zaprzeczyć, iż oba te typy umiejętności znajdują zastosowanie w pracy naszego personelu. Należy zatem dążyć do wspólnego rozwoju obu tych typów umiejętności, w miejsce samego koncentrowania się na tych „twardych”.

Te dwie kategorie stanowią wzajemne wartościowe uzupełnienie. Jest to wiedza kluczowa dla wykorzystania w pełni potencjału podejmowanych działań na rzecz zwiększenia umiejętności pracowników i pracowniczek.

 

W jaki sposób umiejętności mogą się rozwijać?

 

Posiadawszy wiedzę o tym jakiego typu umiejętności ulec mogą rozwojowi należy się zastanowić jak takowy ich rozwój można osiągnąć. Sukces lub jego brak nie zależy wyłącznie od przekazania tych umiejętności w formie pokazu. Konieczne jest w tym przypadku zadbanie o to by dobrany został odpowiedni sposób ich przekazu, ale także by przekaz trafił do adresatów, który będą w stanie go przyjąć.

Nasze działanie może okazać się nieefektywne, gdy dobierzemy niewłaściwy pakiet szkoleń do naszych potrzeb, nie przygotujemy ówcześnie odpowiedniego środowiska do nauki czy motywacja personelu będzie niewystarczająca do przyswojenia tej wiedzy. Przyjrzyjmy się zatem jakie działania możemy podjąć.

 

Działania bezpośrednie

 

Należą do nich m.in. organizacja, wykup pakietu szkoleń pracowniczych, które mogą być realizowane wewnątrz lub zewnętrznie od firmy. Oferta szkoleń staje się coraz bardziej bogata.

Różnią się one zarówno pod względem formy (kursy online, szkolenia kilkudniowe grupowe lub indywidualne), wykorzystywanymi formami nauki (np. grywalizację, ćwiczenia edukacyjne, wykłady) czy przede wszystkim, poruszaną podczas nich tematyką.

Przed dokonaniem tego wyboru warte rozważanie jest przeprowadzenie działania diagnostycznego identyfikującego nasze potrzeby szkoleniowe, najskuteczniejszą ich formę oraz tematykę, jaką chcielibyśmy by one poruszały. Przegląd ofert pozwoli nam wybrać tę najlepszą dla nas oraz spełniającą wyznaczone założenia.

 

Pracownicy w biurze

 

Atutem tego rozwiązania jest właśnie jego bezpośrednia forma. Odpowiedzialność i wysiłek związany z organizacją tego typu formy wyposażania w wiedze spoczywa po części na osobach dobierających ofertę oraz w dużej mierze, na osobach organizujących dane szkolenie.

Dla ich uczestników jest to kwestia odpowiedniego zaangażowania i uczestnictwa, jednak z brakiem tzw. „bariery wejścia” stojącej często na przeszkodzie do przekucia potencjału i chęci w realne działanie. Wyciągając pomocną dłoń i pokonując w czyjeś imię tę oto barierę możemy wspólnie zadbać o rozwój danej osoby.

Do tych barier należą także bariery ekonomiczne, bariery finansowe. Zakup kursów, które często w ofertach firmowych dostępne są w korzystniejszej cenie, może pomóc naszym pracownikom i pracowniczkom w uczestnictwie w interesującej ich ofercie kursów i szkoleń, bez kalkulowania ponoszonych kosztów.

Jest to duży plus i motywator by skorzystać z wiedzy, która na inny sposób, mogłaby okazać się mniej osiągalna i dostępna.

 

Działania pośrednie

 

Niekiedy starania odnośnie do rozwoju umiejętności personelu mogą przybrać odmienną drogę. Nie muszą one polegać na bezpośrednim działaniu, wykupywaniu szkoleń, zapisach na nich w imieniu innych. Może to być działanie związane bardziej z promowaniem samej idei, zapewnienia środowiska do jej rozwoju oraz dbanie o to, by środowisko inspirowało do samorozwoju.

Osoby zatrudnione, zachęcona i wspierane podczas swojej samorealizacji i samorozwoju mogą sięgnąć naprawdę zaskakujących rezultatów. Obawy co do progu wejścia, rozpoczęcia nauki, zapisu na dany kurs lub szkolenie czy podjęcie własnych działań wciąż mogą występować.

Mogą one dotyczyć kultury organizacji, konkretnie braku zachęty wewnątrz niej do podejmowania tego typu działań. Jeśli takie indywidualna inicjatywa ma zostać podejmowana, warto by dana osoba odczuwała wsparcie i docenienie dla jej wysiłku. Może to znaleźć przełożenie na awanse, nowe zadania, które pozwoliłyby użyć tych nowych umiejętności.

Rozwój tej przyjaznej kultury może także być zależny od wzajemnego motywowania się do osiągania postawionych przed sobą celów, nabywania nowych umiejętności czy pracy nad rozwijaniu tych już posiadanych.

Widok osób zmierzających ku sukcesowi wpływa pozytywnie na chęć replikacji tego wysiłku i niepozostania w tyle w kontekście innych pracowników. Co, jeśli nas zespół czy personel nie posiada tego zainteresowania? Najlepiej dać przykład swoimi własnymi poczynaniami.

Rolą osób z funkcjami przywódczymi jest także i utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania. Bycie liderem to również i dawanie dobrego przykładu do naśladowania, ukazanie, iż inni również mogą osiągnąć to, co my sami staramy się osiągnąć.

Pamiętajmy o zachowaniu dywersyfikacji, umożliwieniu każdemu rozwoju w kierunku przez tę osobę pożądanym, jednak zachęcajmy przy tym, by zmierzać ku rozwojowi!

Promować i szerzyć świadomość można także o praktykach self-care, w których rozwój umiejętności także znajduje swoje miejsce. Osoby zainteresowane tym kierunkiem posiądą również wiedzę, która wpłynie pozytywnie na ich dobrostan, co za tym idzie, możliwości realizacji powierzonych zadań.

 

Pracownik z zegarkiem na ręku

 

Propozycje i sugestie

 

Pragniemy także przedstawić pewne opcje, które mogą być warte rozważanie i zastosowania. Są to rozwiązania, które wdrożyć można ku spełnieniu bardziej ogólnych potrzeb różnorodnych osób zatrudnionych.

Jeśli któreś z nich przypadnie ci do gustu, sprawdź jego dostępność. Być może tego właśnie potrzebuje twój personel by rozwinąć swoje umiejętności:

  • Szkolenia językowe – ten rodzaj szkoleń skupia się na rozwoju umiejętnościami jakim jest komunikowanie się, rozumienie, interpretowanie komunikatów w językach obcych. Zwykle obywają się one z dużą częstotliwością i powtarzalnością.W tym przypadku najkorzystniejsze wydaje się odbywanie ich wśród małych grup pracowniczych.Pozwoli to na wymianę, interakcję oraz współprzebywanie w odmiennym środowisku.Dzięki temu nie tylko zapewniony jest rozwój przydatnych umiejętności (zwłaszcza w perspektywie współpracy z zagranicznymi partnerami/kami czy klientami/ki), ale także wykreowana zostanie sytuacja integracji, wzajemnej motywacji i zaszczepienia idei rozwoju w naszym przedsiębiorstwie. Nauka języków jest też tym, co ciekawi wielu. Gdy jej forma skupiona jest na poszerzaniu kompetencji w przyjaznej formie, chęć do nauki może być jeszcze większa.
  • Kursy i szkolenia online – w czasach, gdy forma pracy ulegała zmianą, nie należy pozostawać nieugiętym w kwestii formy kursów i szkoleń. One także coraz częściej dostępne są w pełni zdalny sposób lub też i ten hybrydowy.Pozwala to na zaangażowanie w nie nawet i tych, których dzieli duża odległość od siedziby biura. Realizacja tego typu szkoleń pozwala na większą elastyczność co do czasu, przestrzeni czy formy uczestnictwa. Ich zaletą jest także ich bogata oferta pod względem zróżnicowania tematycznego.Mogą poruszać zarówno kwestie związane stricte z daną profesją, pokazywać jej wiedzę fachową, jak i mogą np. dotyczyć pasji i zainteresowań naszego personelu. Odbycie np. kursu grafiki komputowej, projektowania w AutoCAD zwiększa umiejętności naszych pracowników i pracowniczek, dając im możliwość sprawdzenia się w polu swojego, wcześniej nieodkrytego bądź też odkładanego na później, zainteresowania.
  • Zorganizowane ćwiczenia zespołowe – pozwalają one na pracę nad umiejętnościami miękkimi w atmosferze kojarzonej z zabawą, nie nauką. Podczas nich zespół często staje przed zadaniem rozwiązania konkretnego problemu, współzawodniczy ze sobą, poznaje nowe techniki oraz metody pracy z informacjami i podejmowania powierzonych zadań.Zachowajmy przy tym na uwadze nie tylko ich formę oraz innowacyjne podejście, ale też to, co jest naszym głównym zadaniem – jakich umiejętności mogą one nauczyć nasz zespół. Zadania zorientowane na komunikacje, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów czy organizacji pracy i pracowania pod presją czasu mogą być wartościowymi propozycjami.

 

Podsumowanie

 

Zwiększenie umiejętności personelu to większe zadanie niż moglibyśmy pierwotnie przypuszczać. Składa się na nie: identyfikowanie potrzeb i rodzaju umiejętności jakie chcemy rozwinąć w oparciu o wiedzie, tworzenie warunków i możliwości do ich rozwoju oraz zaszczepienie chęci i motywacji do podjęcia się tego zadania.

 

Kobieta w biurze

 

W rezultacie osoby zatrudnione zyskują nowe kompetencje, które przekładają się na ich możliwości. Dzięki temu, spodziewać się możemy rezultatów bogatszych o większą sprawność w podejmowanych wyzwaniach, dodatkowo, rzutuje to często na samopoczucie oraz zadowolenie z miejsca pracy.

Nasi pracowniczki i pracownicy nie tylko uzyskują dzięki nim pokłady nowej praktycznej wiedzy, ale także poprawiają swój komfort, przestrzeń mentalną i dobrostan. Osoby z tymi cechami są lepiej dysponowane, radzą sobie lepiej ze stresem, obowiązkami i są także w stanie realizować zadania w większym skupieniu i determinacji.

Personel to kluczowy element firmy, gdy dbamy o niego, dbamy także i o to, jak prosperuje nasz biznes. Bez rozwoju umiejętności personelu, ciężko myśleć o rozwoju czy nawet efektywnym działaniu danego przedsięwzięcia. Inwestuj w ludzi, a oni, pomogą ci przenieść się na najwyższy poziom osiągnięć.

Picture of Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj

Dominika Sobieraj jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończyła prawo oraz filologię włoską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, podczas których realizowała półroczny program na uniwersytecie w Genui. Następnie kontynuowała swoją edukację na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingową, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii biznesu. Pracowała w cenionych kancelariach prawniczych w Poznaniu oraz w polsko-włoskich przedsiębiorstwach. Ma doświadczenie w pisaniu tekstów branżowych i publicystycznych z wielu dziedzin, tłumaczeniach pisemnych oraz symultanicznych. Prywatnie interesuje się między innymi dietetyką, biznesem, psychologią, fitnessem oraz trendami w branży beauty.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na X
Udostępnij na Linkedin

Podobne artykuły